بازدید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از پروژه احداث خانه شهر

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ضمن حضور درکارگاه پروژه احداث ساختمان خانه شهر، از روند پیشرفت این پروژه شاخص عمرانی بازدید میدانی به عمل آورد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ضمن حضور درکارگاه پروژه احداث ساختمان خانه شهر، از روند پیشرفت این پروژه شاخص عمرانی بازدید میدانی به عمل آورد.