ایران در دوران فشار حداکثری هزینه داد اما سازش نکرد

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، دفاع از فلسطین را دفاع از «گفتمان مقاومت» دانست و نوشت: ایران در دوران فشار حداکثری هزینه داد اما سازش نکرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، دفاع از فلسطین را دفاع از «گفتمان مقاومت» دانست و نوشت: ایران در دوران فشار حداکثری هزینه داد اما سازش نکرد.