«اکبر ترکان» عمر خود را وقف خدمت به مردم و نظام اسلامی کرد

رئیس دفتر رئیس‌جمهور نوشت: «اکبر ترکان» عمر خود را وقف خدمت به مردم و نظام اسلامی کرد و خدمات موثری ارائه نمود که به یقین در خاطر مردم ایران باقی خواهد ماند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور نوشت: «اکبر ترکان» عمر خود را وقف خدمت به مردم و نظام اسلامی کرد و خدمات موثری ارائه نمود که به یقین در خاطر مردم ایران باقی خواهد ماند.