امضای سند همکاری فرهنگی بین تهران و مسکو

امضای سند همکاری فرهنگی بین تهران و مسکو این سند موافقت نامه تاسیس و چارچوب فعالیت مراکزی فرهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه است.
دریافت ۳ MB

امضای سند همکاری فرهنگی بین تهران و مسکو

این سند موافقت نامه تاسیس و چارچوب فعالیت مراکزی فرهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه است.

دریافت ۳ MB