افتتاح شعبه صلحی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی شورای حل اختلاف

آئین افتتاح شعبه صلحی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی شورای حل اختلاف استان تهران برگزار شد.

آئین افتتاح شعبه صلحی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی شورای حل اختلاف استان تهران برگزار شد.