استمرار ۱۵ ساله از مهمترین ویژگی طرح قرآنی ۱۴۵۵ است

یکی از مهمترین ویژگی‌های ۱۴۵۵ استمرار این طرح از ۱۵ سال گذشته است. افرادی که در گذشته این طرح را آغاز کردند قطعاً سنت حسنه‌ای را ادامه دادند.

یکی از مهمترین ویژگی‌های ۱۴۵۵ استمرار این طرح از ۱۵ سال گذشته است. افرادی که در گذشته این طرح را آغاز کردند قطعاً سنت حسنه‌ای را ادامه دادند.