استقرار نظام جمهوری اسلامی با اتکا به آرای عمومی

قم- استاندار قم با بیان اینکه امام خمینی(ره) برای استقرار نظام جمهوری اسلامی،اتکا به آرای عمومی داشت گفت: جمهوریت و اسلامیت، دو بال و مکمل نظام هستند

قم- استاندار قم با بیان اینکه امام خمینی(ره) برای استقرار نظام جمهوری اسلامی،اتکا به آرای عمومی داشت گفت: جمهوریت و اسلامیت، دو بال و مکمل نظام هستند