از کرامات شیخ ما این است…

آخوندی (وزیر دولت روحانی): اگر ما نبودیم، قحطی کل ایران را فراگرفته بود! کارتونیست: عباس گودرزی

آخوندی (وزیر دولت روحانی): اگر ما نبودیم، قحطی کل ایران را فراگرفته بود! کارتونیست: عباس گودرزی