از همه طیف های سیاسی در انتخابات ثبت نام کردند

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه از همه طیف‌ها و علاقه‌های سیاسی در این پنج روزه ثبت نام کرده اند، گفت: حدود ۸ درصد از کسانی که نام نویسی کردند، سابقه نامزدی در دوره‌های قبلی را دارند.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه از همه طیف‌ها و علاقه‌های سیاسی در این پنج روزه ثبت نام کرده اند، گفت: حدود ۸ درصد از کسانی که نام نویسی کردند، سابقه نامزدی در دوره‌های قبلی را دارند.