ارتش افغانستان یک پایگاه نظامی دیگر را از نیروهای ناتو تحویل گرفت

در ادامه فرایند خروج اشغالگران خارجی از افغانستان، نیروهای ناتو امروز پایگاه نظامی «مایک اِسپن» را تخلیه و به ارتش این کشور تحویل دادند.

در ادامه فرایند خروج اشغالگران خارجی از افغانستان، نیروهای ناتو امروز پایگاه نظامی «مایک اِسپن» را تخلیه و به ارتش این کشور تحویل دادند.