ادعای بی‌اساس رد صلاحیت گسترده و فله‌ای در استان مرکزی

اراک- رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: افرادی که ادعای بی‌اساس رد صلاحیت‌ گسترده و فله ای را در استان دارند با رفتارهای پوپولیستی به دنبال ایجاد شکاف در مجمع نمایندگان هستند.

اراک- رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: افرادی که ادعای بی‌اساس رد صلاحیت‌ گسترده و فله ای را در استان دارند با رفتارهای پوپولیستی به دنبال ایجاد شکاف در مجمع نمایندگان هستند.