اختصاص ردیف بودجه خاص محیط بانی بعد از ۴۲ سال

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به اختصاص ردیف بودجه برای یگان حفاظت محیط زیست بعد از ۴۲ سال، گفت: سازمان محیط زیست موظف به هزینه کرد این بودجه در حوزه محیط بانی است.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به اختصاص ردیف بودجه برای یگان حفاظت محیط زیست بعد از ۴۲ سال، گفت: سازمان محیط زیست موظف به هزینه کرد این بودجه در حوزه محیط بانی است.